مدار مجتمع/مدار مجتمع、semiconductor Analog Devices, Broadcom, Diodes Inc., Intel, Infineon,
مدار مجتمع/مدار مجتمع、semiconductor Analog Devices, Broadcom, Diodes Inc., Intel, Infineon,
Price
US $6
Model
SEDC600M/3840G
MOQ
10 piece

Review

Description